• 14.01.2020
 • 10:00
 • В сграда на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

                СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 14.01.2019г. /Вторник/, от 10 :00 часа

 в сградата на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Върнато за ново обсъждане решение № 127 от 12.12.2019г. със заповед № ВР -21/30.12.2019г. на Областния управител – Докладна записка с рег.№ Д-3/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020г.- Докладна записка с рег.№ Д-4/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01 от 17.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” – Докладна записка с рег.№ Д-10/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ плащане на ДДС след извършено авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01 от 17.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” – Докладна записка с рег.№ Д-11/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-5/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Откриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Божурище, като делегирана от държавата дейност – Докладна записка с рег.№ Д- /07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.- Докладна записка с рег.№ Д-6/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС

 

 1. Промяна в състава на постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт – Докладна записка с рег.№ Д-7/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС

 

 1. Определяне на общински съветници в постоянната комисия по Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ – Докладна записка с рег.№ Д-8/07.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в новата сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

10.01.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

10.01.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч.– водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

10.01.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч.– водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

10.01.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

10.01.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

10.01.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

07.01.2020 г.                                                                              Председател на ОбС: П.П.

гр.Божурище                                                                            /Венцислав Симеонова/