• 06.02.2020
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 06.02.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа

 в сградата на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Божурище за периода 2019-2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-26/30.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2020г. Докладна записка с рег.№ Д-27/30.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Одобряване на обща численост и нова структура на общинска администрация- Докладна записка с рег.№ Д-28/30.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Приемане Бюджета на Община Божурище за 2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-21/23.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-30/30.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-29/30.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Одобряване Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Божурище за периода 2020-2025 г. – Докладна записка с рег.№ Д-31/30.01.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище

  

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

03.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

03.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.– водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

03.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.– водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

03.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

03.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

03.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

30.01.2020 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр.Божурище                                                                            /Венцислав Симеонова/