• 27.02.2020
 • 10:00
 • В сграда на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.02.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа

 в сградата на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап.- Докладна записка с рег.№ Д-54/20.02.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Промяна в капиталовата програма за 2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-51/20.02.2020г.

                                                 Докладва: Емил Лазаров Общински съветник

 

 1. Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем помещения в сграда Битов комбинат, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-59/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 05.03.2020г.- Докладна записка с рег.№ Д-55/20.02.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Даване на мандат на кмета на община Божурище за участие в Общото събрание на „Бъдеще-3” ООД на 27.036.2020г. – Докладна записка с рег.№ Д-62/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. – Докладна записка с рег.№ Д-49/18.02.2020г.

                                      Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божури

 

 1. Утвърждаване на годишен план за паша за индивидуално и общо ползване на пасиша, мери и ливади – общинска собственост и по чл.19 и §26 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-56/20.02.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

    8. Предоставяне на поземлен имот с идентификатор 58606.40.232,м Село/Селище, с.Пролеша, на наследниците на Божил Илиев Петров, на основание §27, ал.2, т.1 от ППЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-52/20.02.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от: Иван Ромилов Стоев, Ана Ромилова Стоева и Малпена Иванова Стоева – Докладна записка с рег.№ Д-57/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от: Иван Ромилов Стоев и Ана Ромилова Стоева – Докладна записка с рег.№ Д-58/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на част от имот №20, кв. 11 по плана на с. Хераково (частна

собственост) –  Докладна записка с рег.№ Д-61/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Намаляване на таксите за технически услуги на „РГС ИНВЕСТ“ ЕООД – Докладна записка с рег.№ Д-60/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Обсъждане на Писмо от НКИЗ и инвеститорите в „Икономическа зона София-Божурище“ с вх. №П-В-1363/2019г.- Докладна записка с рег.№ П-И-99/20.02.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – Докладна записка с рег.№ Д-53/20.02.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – .- Докладна записка с рег.№ Д-63/20.02.2020г

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Финансиране на спортни дейности за 2020 година в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-50/19.02.2020г.

                                         Докладва: Георги Димитров и Йордан Иванчев – общински съветници

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.02.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

20.02.2020 г.                                                                                            Председател на ОбС: П.П.

гр.Божурище                                                                                         /Венцислав Симеонова/