• 25.06.2020
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.06.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Намаляване на таксите за технически услуги на „НКИЗ“ ЕАД – първи етап.- Докладна записка с рег.№ Д-189/18.06.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на общински обекти, находящи се на Общински пазар – Докладна записка с рег.№ Д-183/18.06.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 29.06.2020 г. – Докладна записка с рег.№ Д-185/18.06.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имотите публична общинска собственост, попадащи в обхвата на одобрения ПУП – ПП за обект „Модернизация на жп линия София – Р Сърбия“, участък Петърч – Драгоман за землището на с. Храбърско, общ. Божурище, влязъл в сила на 30.10.2019 г. – Докладна записка с рег.№ Д-179/18.06.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане дарение на поземлен имот с идентификатор 77246.166.55, с.Хераково, общ. Божурище по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-30/28.03.2016 г. –  Докладна записка с рег.№ Д-182/18.06.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и н-ци на Борис Григоров Гергинов, собственик на основната част на УПИ II92, кв. 13                       по плана на с. Пролеша, общ. Божурище  – Докладна записка с рег.№ Д-181/18.06.2020г.

                                      Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват поземлен имот №232, кв.42 по плана на с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-180/18.06.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 

 1. Безвъзмездно предоставяне за ползване на лек автомобил на РУ – Сливница за нуждите на ПУ – Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-184/18.06.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Хераково, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-186/18.06.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отмяна на решение №44 от 30.04.2020г. и ново именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-187/18.06.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-188/18.06.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.06.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.06.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.06.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.06.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.06.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.06.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

18.06.2020 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П.

гр.Божурище                                                                            /Венцислав Симеонова/