• 30.07.2020
 • 10:02
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.07.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-237/23.07.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от ПИ с ИД 18174.44.3 (стар номер 000218), собственост на община Божурище, за организиране на приобектов полигон при изпълнение на СМР по Договор № ДЗ – 1010/30.03.2020г., сключен между Община Божурище и изпълнителя Обединение „Европа“ – Докладна записка с рег.№ Д-234/23.07.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/, в обхват площад, находящ се между улици с осови точки ОТ25 – ОТ26, ОТ25 – ОТ34 и ОТ34 – ОТ27 по регулационния план на с. Храбърско. – Докладна записка с рег.№ Д-228/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане дарение на поземлен имот с идентификатор 77246.166.66, с. Хераково,

общ. Божурище по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД 18-30/28.03.2016 г. –  Докладна записка с рег.№ Д-236/23.07.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Премахване на само рушаща се сграда – частна общинска собственост, опасна за живота и здравето на населението – Докладна записка с рег.№ Д-233/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Иван Радков Радков, собственик на масивна еднофамилна жилищна сграда с право на строеж върху общински УПИ Х9606, общ, кв.2 па плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-235/23.07.2020г.

                                      Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. – Докладна записка с рег.№ Д-222/22.07.2020г.

                                              Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

 1. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 година от читалищата на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-231/23.07.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Включване на СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище в Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-226/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Формиране на група в ДГ „Детелина” в с. ХрабърскоДокладна записка с рег.№ Д-227/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-232/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-230/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Росоман, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-229/23.07.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище

  

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.07.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.07.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.07.2020 г./Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

27.07.2020 г./Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

27.07.2020 г./Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

27.07.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13.

 

 

         23.07.2020 г.                                                                                                            Председател на ОбС: П.П

        гр. Божурище                                                                                                        /Венцислав Симеонова/