• 27.08.2020
 • 10:01
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.08.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище при следния проект на

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2020 година в частта за бюджета на СУ „Летец Христо Топракчиев” гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-264/19.08.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци – Докладна записка с рег.№ Д-276/20.08.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на помещение – Аптека, находящо се в сградата на Кметство с. Пролеша- Докладна записка с рег.№ Д-269/19.08.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват ПИ 693. кв.43 и улица с осови точки 260-262, по плана на м. ”Бобен”, с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-274/20.08.2020г.

                                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.3.10, местност „Лозаница”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от имот с идентификатор №18174.15.182 – „за селскостопански, горски и ведомствен път” по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-270/19.08.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №58606.14.122, местност „Лазар”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват части от имоти с идентификатори №58606.14.130 и №58606.14.156 – „за селскостопански, горски и ведомствен път” по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-271/19.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на имот №110, кв.12 по плана на с. Хераково (частна собственост) –  Докладна записка с рег.№ Д-235/23.07.2020г.

                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отдаване под наем на земеделски земи, за стопанската 2020/2021 г. – Докладна записка с рег.№ Д-268/19.08.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-265/19.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-266/19.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-280/20.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Безвъзмездно прехвърляне на училищен автобус, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище на друго училище – Докладна записка с рег.№ Д-267/19.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за формиране на маломерни паралелки в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за  учебната 2020/2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-273/19.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-263/19.08.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Избор на комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Докладна записка с рег.№ Д-261/18.08.2020г.

                                                Докладва: Венцислав Симеонов Председател на Об С – Божурище

 

 1. Даване на съгласие Председателят на Общински съвет – Божурище да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България – Докладна записка с рег.№ Д-260/18.08.2020г.

                                                Докладва: Венцислав Симеонов Председател на Об С – Божурище

 

 1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.08.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.08.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.08.2020 г./Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.08.2020 г./Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.08.2020 г./Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.08.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

      20.08.2020 г.                                                                                                                  Председател на ОбС: П.П

      гр. Божурище                                                                                                              /Венцислав Симеонов/