• 29.10.2020
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.10.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Промяна в общинския бюджет за 2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-370/22.10.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

       2. Дофинансиране на спортен клуб по колоездене към СУ „Летец Христо Топракчиев“ – Докладна записка с рег.№  Д-369/22.10.2020г.

                                            Докладва: Георги Димитров и Йордан Иванчев Общински съветници

        3. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-371/22.10.2020г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-376/22.10.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Настаняване пострадали от пожара на 27.09.2018 г. в бл. №7, ж. к. Жилища, гр.Божурище, в резервното жилище находящо се на ул. Витоша №24, бл. 3, вх. А, ет. 3, ап.6, собственост на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-372/22.10.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Прехвърляне на договора за наем на общинско жилище от титуляр Ката Георгиева на Спаска Врескова (дъщеря) – Докладна записка с рег.№ Д-373/22.10.2020г.   

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

     7. Предоставяне на 488 м 2 от ПИ ИД 63121.24.46, местност Падина, село Росоман на н-ците на Здравко Симов Аначков на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ –  Докладна записка с рег.№ Д-374/22.10.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

     8. Приемане дарение на поземлен имот с идентификатор 18174.23.85, с. Гурмазово, общ. Божурище по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД 18-24/28.03.2016 г. – Докладна записка с рег.№ Д-375/22.10.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Приемане на дарение за асфалтиране на улица Хан Кардам в град Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-368/22.10.2020г.

                                            Докладва: Георги Димитров и Йордан Иванчев Общински съветници

  1. Именуване на улица в с. Пожарево, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-377/22.10.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Именуване на местност в с. Росоман, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-378/22.10.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.10.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.10.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.10.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.10.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.10.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.10.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 

 

                       22.10.2020 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П.

                    гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/