• 26.11.2020
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.11.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2020г. – Докладна записка с рег.№ Д-414/19.11.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.21.108 и №18174.21.58 – „за селскостопански, горски и ведомствен път“ по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-419/19.11.2020г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на част от имот №648, кв.18 по плана на м. „Белица“, с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-420/19.11.2020г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна на вида собственост на УПИ VI за търговия, трафопост и озеленяване, кв.25 по плана на гр. Божурище и изградената в него сграда – Докладна записка с рег.№ Д-415/19.11.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на залата за бойни спортове, находяща се УПИ I-676, общ. за детски площадки, спортни игрища, озеленяване, обществено обслужване и църква, в кв.31 по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-416/19.11.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Безвъзмездно прехвърляне на училищен автобус, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-417/19.11.2020г.   

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Проект за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет Божурище, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Докладна записка с рег.№ Д-403/17.11.2020г.

                                              Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

 1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Божурище за 2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-418/19.11.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-421/19.11.2020г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улици в с. Росоман, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-422/19.11.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.11.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.11.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.11.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

23.11.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

23.11.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

23.11.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

               19.11.2020 г.                                                                                     Председател на ОбС: П.П.

             гр. Божурище                                                                                       /Венцислав Симеонов/