• 12.12.2019
 • 14:00
 • В новата сграда на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 12.12.2019г. /Четвъртък/, от 14 :00 часа

 в новата сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – Докладна записка с рег.№ Д-316/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на разрешение за извършване на разход от „Божур фарма” ЕООД – Докладна записка с рег.№ Д-318/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Дофинансиране на специализиран превоз на ученици и на деца, предучилищна възраст, по определени маршрути на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-320/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Намаляване на таксите за технически услуги на „РГС ИНВЕСТ” ЕООД – Докладна записка с рег.№ Д-317/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Верка Ефтимова Манолова и Мария Йорданова Павлова, собственици на основната част на УПИ I73, кв.13, с.Мала Раковица, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-314/04.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.15.97, местност „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор №18174.15.182 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-330/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Изразяване на съгласие за установяване на свързано застрояване в съседни имоти, единият от които е общинска собственост – Докладна записка с рег.№ Д-319/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на имот №111, кв.12 по плана на с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д- 313/04.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на имоти №548 /попадащ в терен отреден за озеленяване/ и ІІІ-82за КОО и озеленяване, кв.5 по плана на с. Пролеша (частна собственост) . – Докладна записка с рег.№ Д-321/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на актуализиран План за защита при бедствия на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-322/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия – Докладна записка с рег.№ Д-325/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на представители в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия – Докладна записка с рег.№ Д-324/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Маломерни паралелки в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Хераково за учебната 2019/2020 годинаДокладна записка с рег.№ Д-323/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община Божурище – – Докладна записка с рег.№ Д-327/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улици в с.Хераково, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-328/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улици в с.Хераково, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-329/05.12.2019г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в новата сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

09.12.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

09.12.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

09.12.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

09.12.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

09.12.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

09.12.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

 

05.12.2019 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П.

гр.Божурище                                                                            /Венцислав Симеонова/