• 22.02.2021
  • 10:30
  • Сградата на община Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

Партия „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България”

Партия „ДПС”

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

Партия „ВОЛЯ“

Коалиция „Демократична БългарияОБЕДИНЕНИЕ”

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 4 април 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №2062-НС от 1602.2021г. на ЦИК, на 22.02.2021 год. /понеделник/ от 10 30 часа в сградата на общинската администрация ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, за сформиране съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на 4.04.2021г.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) предложение за резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на  съставите на СИК е съобщено публично на 17.02.2021г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021г.” и е поставено на информационното табло в Центъра за административно и информационно обслужване.

 

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище