• 17.09.2019
  • 10:30
  • Сградата на община Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр. Божурище бул.”Европа”  № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: bojurob@mail.bg

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

Партия „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България”

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

Партия „ДПС”

Партия „ВОЛЯ“

Коалиция „Демократична България”

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК, на 17.09.2019 год. /вторник/ от 10 30 часа в сградата на общинската администрация ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, за сформиране съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) предложение за резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията се яви в изборния ден.

 

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на  съставите на СИК е съобщено публично на 12.09.2019г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019” и е поставено на информационното табло в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА

ЗА Кмет на община Божурище

съгласно заповед №РД-278/29.08.2018г.