• 08.11.2023
  • 11:00
  • Сградата на Общински съвет – гр. Божурище.

   О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –   С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

,гр.Божурище бул.”Европа” №85′ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО НИВО НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Община Божурище организира обществено обсъждане по реда на чл. 42 от Наредбата за планирането на социални услуги, на Предложение за планиране на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.11.2023 г. /сряда/ от 11:00 часа в сградата на Общински съвет – гр. Божурище.

Предложението за планиране на потребностите на община Божурище от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е публикувано  на официалната страница на община Божурище на 16.03.2023г., както и на 11.10.2023г. и е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: obshtina@bozhurishte.bg.

Мнения и предложения по Предложението за потребностите на община Божурище от

социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, могат да бъдат депозирани до 16.00 часа на 07.11.2023г. в Деловодството на община Божурище, с адрес: гр. Божурище, бул.

„Европа“ №85, или на e-mail: obshtina@bozhurishte.bg