• 10.04.2023
  • 14:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е –   С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа” №85′ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

            Община Божурище организира публично обсъждане по реда на чл. 42 от Наредбата за планирането на социални услуги, на Предложение за планиране на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.04.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа в сградата на Общински съвет – гр. Божурище.

Предложението за планиране на потребностите на община Божурище от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, е публикувано на официалната страница на община Божурище на 16.03.2023 г. и е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: obshtina@bozhurishte.bg.

Мнения, становища и предложения по Предложението за планиране на потребностите на община Божурище от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, могат да се депозират до 16.00 часа на 13.04.2023 г. в Деловодството на Община Божурище, с адрес: гр. Божурище, бул. „Европа“ №85 или на  e-mail: obshtina@bozhurishte.bg.