• 24.06.2019
  • 18:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– голям салон, гр. Божурище.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2018 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Божурище до 17.30 часа на 25.06.2018 година.

Обсъждането ще се проведе на

24.06.2018г. от 18.00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище

 

МАЯ СПАСОВА

Зам.-Председател на Общински съвет-Божурище

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Владислава Симеонова – ЗА Кмет на Община Божурище, съгласно заповед №РД-278/29.08.2018г.

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Божурище към 31.12.2018 г.