• 10.09.2020
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934”– голям салон, гр. Божурище.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2019 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Божурище до 17.30 часа на 10.09.2020 година.

Обсъждането ще се проведе на

10.09.2020 г. от 14.00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище

ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

Председател на Общински съвет-Божурище

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Доклад от Георги Димов – Кмет на Община Божурище

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Божурище към 31.12.2019 г.

Приложение №2– Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства по бюджета на Община Божурище към 31.12.2019 г.

Приложение №3– Баланс към 31.12.2019г.

Приложение №4– Отчет за капиталовите разходи към 31.12.2019 г.

Приложение №14– Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година

Приложение №14.1.– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Божурище за 2019 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019Г.