• 18.06.2021
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2020 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Божурище до 17.30 часа на 17.06.2021 година.

Обсъждането ще се проведе на

18.06.2021 г. от 14.00 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище

ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

Председател на Общински съвет-Божурище

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2020Г.