• 21.06.2023
  • 11:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2022 година.

Обсъждането ще се проведе на

21.06.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общински съвет – Божурище

ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ