• 11.07.2024
  • 13:30
  • сградата на Общински съвет – Божурище

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2023 година.

 

Обсъждането ще се проведе на

11.07.2024 г. от 13.30 часа в сградата на Общински съвет – Божурище

 

ВЕСЕЛКА СИМОВА

Председател на ОбС – Божурище