• 25.09.2018
  • 17:30
  • НЧ "ХРИСТО БОТЕВ 1934" - ГР.БОЖУРИЩЕ

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба/23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Божурище, Председателят на Общински съвет-Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Божурище за 2017 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Божурище до 17.30 часа на 25.09.2018 година.

Обсъждането ще се проведе на

25.09.2018 г. от 17.30 часа в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище

 

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет-Божурище

 

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Георги Димов – Кмет на Община Божурище

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Божурище към 31.12.2017 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Божурище към 31.12.2017 г.

Приложение №3– Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2017 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Божурище за 2017 г.

Приложение №17– Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година