• 18.08.2023
  • 14:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 18.08.2023 год. от 14,00 часа в Сградата на Общински съвет – гр. Божурище на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Вашите мнения и предложения по проекта на бюджета за 2023 г. може да отправите на електронен адрес на общината – obshtina@bozhurishte.bg и в деловодството на община Божурище, най-късно до 17.30 часа на 23.08.2023 година.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 г.