• 14.01.2019
  • 18:30

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

 

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 14.01.2019 год. от 18,30 часа в НЧ „Христо Ботев 1934” – гр. Божурище на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019 ГОДИНА.

Вашите мнения и предложения по проекта на бюджета за 2019г. може да отправите на тел.02/9933217, електронен адрес на общината – bojurob@mail.bg и в деловодството на община Божурище, от 8.30 до 17.30 часа в работни дни, най-късно до 18.01.2019 година.