• 21.01.2019
  • 13:00
  • с. Златуша, в кметството (на 2-ри етаж)
О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

 

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 21.01.2019 год. от 13,00 часа в с. Златуша, в сградата на Кметството на публично обсъждане на

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2019 ГОДИНА.