• 11.01.2017
  • 17:30
  • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

ПОКАНА

Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

   КAНИ  ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

на 11.01.2017 год. от 17,30 часа в НЧ „Христо Ботев 1934” на публично обсъждане на:

Проект на бюджета на община Божурище за 2017 година.

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2017 година.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината.

Три годишна бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2017г.-2019г.