• 26.07.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.07.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка срег.№ Д-201/19.07.2018г.

2.Утвърждаване на маломерна група в ДГ „Детелина” в с. Храбърско-Докладна записка с

рег.№ Д-200/18.07.2018г.

3.Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Божурище-Докладна записка с рег. № Д-202/19.07.2018г.

4.Даване на съгласие за предоставяне под наем на помещение № 1в сграда, находяща се в УПИ IVобщ., кв.31по плана на гр. Божурище,наСДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ“- Докладна записка с рег. № Д-207/19.07.2018г.

5.Предоставяне на имот №58606.22.267, м. „Горни соват“ по КККР на с.Пролеша, за възстановяване на наследниците на Горчо Славов Гогов, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ-Докладна записка с рег.№ Д-208/19.07.2018г.

6.Предоставяне на имоти по КККР на с.Росоман, за възстановяване на наследниците на Стоил Иванов Белев, на основание § 27, ал.2, т.1 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-2094/19.07.2018г.

  1. Разкриване на нова социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Божурище, във връзка с изпълнението на Проект №BG05М9OP001-2.005-0153, „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗАЕТОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” – Докладна записка с рег.№ Д-206/19.07.2018г.
  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2018г. до 30.06.2018г. – Докладна записка с рег. № Д-203/19.07.2018г.
  1. Приемане на програма за работата на Общински съвет – Божурище за периода 01.07.2018г. – 31.12.2018г. – Докладна записка с рег. № Д-204/19.07.2018г.
  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – ритуална зала гр. Божурище.

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.07.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки–1,7.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.07.2018 г. /Понеделник/ от14:30 ч. – водеща комисия по точки –3,4,5,6.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.07.2018 г. /Понеделник/ от15:00 ч. – водеща комисия по точки – 2.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

23.07.2018 г. /Понеделник/ от15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

23.07.2018 г. /Понеделник/ от16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

23.07.2018 г. /Понеделник/ от16:30 ч.

19.07.2018 г.                                                             Председател на ОбС:П. П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/