• 28.06.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.06.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка с

рег.№ Д-178/20.06.2018г.

2.Кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект “Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр.Божурище”-Докладна записка с

рег.№ Д-177/20.06.2018г.

3.Даване на съгласие за предоставяне под наем на помещение № 1в сграда, находяща се в УПИ IVобщ., кв.31по плана на гр. Божурище,наСДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ“-Докладна записка с рег. № Д-179/20.06.2018г.

4.Даване на съгласие за провеждане на процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за неурбанизираната територия на с.Гурмазово за поземлен имот с идентификатор 18174.64.43 – Докладна записка с рег. № Д-183/21.06.2018г.

5.Определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на село Хераково-Докладна записка с рег.№ Д-181/21.06.2018г.

6.Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване  /ПРЗ/ в обхват УПИ VI-40 и УПИ XV-39, кв. 2, кв. „Максим Горки”, гр. Божурище, общ. Божурище и осигуряване на транспортен достъп чрез удължаване на локално платно към път I-8 от км 41+225 до км 41+325, в представляващ част от път с идентификатор №58606.21.4, с. Пролеша, общ. Божурище-Докладна записка с

рег.№ Д-182/21.06.2018г.

  1. Изпълнение на процедура за отпускане на персонална пенсия на лица по чл. 92 от КСО – Докладна записка с рег.№ Д-184/21.06.2018г.
  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – ритуална зала гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.06.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки– 1,2,5.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.06.2018 г. /Понеделник/ от14:30 ч. – водеща комисия по точки –3,4,6.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.06.2018 г. /Понеделник/ от15:00 ч. – водеща комисия по точки – 7.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.06.2018 г. /Понеделник/ от15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.06.2018 г. /Понеделник/ от16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.06.2018 г. /Понеделник/ от16:30 ч.

 

 

21.06.2018 г.                                                             Председател на ОбС: П. П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/