• 28.02.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.02.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Промяна в общинския бюджет за 2019 година– Докладна записка с рег.№ Д-32/21.02.2019г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година– Докладна записка с рег.№ Д-33/21.02.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап.–Докладна записка срег.№ Д-31/21.02.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Аптека, представляваща 224/624 идеални части от сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-34/21.02.2019г.

                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

5.Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ IIобщ. за административни, делови, търговски и обслужващи дейности, жилищно строителство, хотели, заведения за хранене, паркинги и трафопост, кв. 31, гр. Божурище, общ. Божурище –Докладна записка с рег. № Д-37/21.02.2019г.

 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

6.Промяна датата на Празника на града през 2019 година- Докладна записка с рег. № Д-35/21.02.2019г.

 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

7.Докладза дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Божурище през 2018 г.-Докладна записка с рег.№ Д-36/21.02.2019г.

                        Докладва:Владислава Симеонова Зам.-кмет на община Божурище

8.Определяне на нов размер на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Божурище– Докладна записка с рег.№ Д-38/21.02.2019г.

            Докладва: Венцислав Симеонов Общински съветник

  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–малък салон гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.02.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки–1, 2, 3 и 8.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.02.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки –4 и 5.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.02.2019 г. /Понеделник/ от 15:00 ч. – водеща комисия по точки – 6 и 7.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.02.2019 г. /Понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.02.2019 г. /Понеделник/ от 16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.02.2019 г. /Понеделник/ от 16:30 ч.

 

 

 

21.02.2019 г.                                                             Председател на ОбС:П. П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/