• 29.10.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.10.2018г. /понеделник/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка срег.№ Д-309/19.10.2018г.

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица–Докладна записка с рег.№ Д-310/19.10.2018г.
 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от пожара на 27.09.2018г. семейства, живущи в ж.к. Жилища бл. 7, гр. БожурищеДокладна записка с рег.№ Д-319/19.10.2018г.
 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на общински обекти, находящи се на Общински пазар-Докладна записка с рег.№ Д-311/19.10.2018г.

5.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 18174.64.49, С. ГУРМАЗОВО, МЕСТНОСТ СОЛЕНЯКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ-Докладна записка с рег. № Д-312/19.10.2018г.

6.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 18174.64.50, С. ГУРМАЗОВО, МЕСТНОСТ СОЛЕНЯКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ-Докладна записка с рег. № Д-313/19.10.2018г.

7.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 18174.64.51, С. ГУРМАЗОВО, МЕСТНОСТ СОЛЕНЯКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ-Докладна записка с рег.№ Д-314/19.10.2018г.

8.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 18174.64.52, С. ГУРМАЗОВО, МЕСТНОСТ СОЛЕНЯКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ- Докладна записка с рег.№ Д-315/19.10.2018г.

 1. Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват УПИ I за обществено обслужване, търговия и жилища, кв. 24, гр. Божурище, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-316/19.10.2018г.
 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег. № Д-317/19.10.2018г.
 1. Изключения от минималния брой на учениците в паралелки /под норматива за минимален брой ученици/ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Хераково за учебната 2018/2019 година – Докладна записка с рег. № Д-318/19.10.2018г.
 1. Продължаване срока на договор за управление на „БОЖУР-ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-318/19.10.2018г.
 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–малък слон гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

29.10.2018 г. /Понеделник/ от 13:00 ч. – водеща комисия по точки–1,2,3,10

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

29.10.2018 г. /Понеделник/ от 13:00 ч. – водеща комисия по точки –4,5,6,7, 8,9

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

29.10.2018 г. /Понеделник/ от 13:00 ч. – водеща комисия по точки – 11,12

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

29.10.2018 г. /Понеделник/ от 13:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

29.10.2018 г. /Понеделник/ от 13:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

29.10.2018 г. /Понеделник/ от 13:00 ч.

 

22.10.2018 г.                                                             Председател на ОбС: П. П.

гр. Божурище                                                                                 /Георги Димитров/