• 20.12.2018
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 20.12.2018г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г.–Докладна записка с рег.№ Д-394/13.12.2018г.

 

  1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост за 2019г.Докладна записка с рег.№ Д-392/11.12.2018г.
  1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-389/11.12.2018г.
  1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с ЧИ на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл. №158, кв.30 по плана на с. Пролеша, община Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-388/11.12.2018г.

5.Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Галя Бойчева Нинчева за УПИ IX248, кв. 26 по плана на с. Хераково, Община Божурище–Докладна записка с рег. № Д-385/11.12.2018г.

6.Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Емилия Димитрова Найденова за УПИ VII407, кв.32 по плана на с. Пролеша, Община Божурище– Докладна записка с рег. № Д-387/11.12.2018г.

7.Безвъзмездно прехвърляне на училищен автобус, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище на друго училище –Докладна записка с рег.№ Д-391/11.12.2018г.

8.Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват площад, находящ се между улици с осови точки: ОТ25-ОТ26, ОТ25-ОТ34 и ОТ34-ОТ27, по регулационния план на с. Храбърско, общ.Божурище. – Докладна записка с рег. № Д-390/11.12.2018г.

 

  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

НЧ „Христо Ботев  1934г.”–ритуална зала, гр. Божурище.

 

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

17.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точка–1.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

17.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч. –  водеща комисия по точки –2, 4, 5, 6, 8.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

17.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точка –7.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

17.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

17.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

17.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч.

 

13.12.2018 г.                                                             Председател на ОбС: П. П.

гр. Божурище                                                                                 /Георги Димитров/