• 29.11.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.11.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка срег.№ Д-363/21.11.2018г.

 

  1. Отпускане на заем на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД и промяна в бюджета на общината за 2018г.–Докладна записка с рег.№ Д-361/21.11.2018г.
  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица–Докладна записка срег.№ Д-367/22.11.2018г.
  1. Извършване на разход от събраните средства в дарителската сметка, в помощ на пострадалите от пожара на 27.09.2018 г. семейства-Докладна записка с рег.№ Д-362/21.11.2018г.

5.Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи-Докладна записка с рег. № Д-360/21.11.2018г.

6.Промяна на собствеността на сграда за обществено обслужване с кадастрален № 672, находяща се в УПИ Iобщ., кв. 22 по плана на гр. Божурище- Докладна записка с рег. № Д-357/21.11.2018г.

7.Определяне на пазарна цена на 284мпродаваеми от улица с ОТ, ОТ-221-237 към УПИ II за ПСТ нужди, кв. 80 по ПР на гр. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-358/21.11.2018г.

8.Утвърждаване на годишен план за паша за индивидуално иобщо ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019/2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-359/21.11.2018г.

  1. Именуване на улица в с. Хераково – Докладна записка с рег. № Д-365/22.11.2018г.
  1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Божурище за 2019 година- Докладна записка с рег. № Д-366/22.11.2018г.
  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–ритуална зала гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.11.2018 г. /понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки–1, 2, 3, 4.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.11.2018 г. /понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки –5, 6, 7, 8, 9.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.11.2018 г. /понеделник/ от 15:00 ч. – водеща комисия по точка –10.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.11.2018 г. /понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.11.2018 г. /понеделник/ от 16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.11.2018 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

 

22.11.2018 г.                                                             Председател на ОбС: П. П.

гр. Божурище                                                                                 /Георги Димитров/