• 26.03.2020
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.03.2020г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Докладна записка с рег.№ Д-95/19.03.2020г.

                                                 Докладва: Венцислав СимеоновПредседател на ОбС – Божурище

 

2.Определяне на кандидати за  съдебни заседатели за Районен съд – Сливница за мандат 2020/2024 година.- Докладна записка с рег.№ Д-94/19.03.2020г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в сграда на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.03.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.03.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.03.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.03.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.03.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.03.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2.

 

 

19.03.2020 г.                                                             Председател на ОбС: П.П

гр.Божурище                                                                      /Венцислав Симеонова/