• 28.03.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.03.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – Докладна записка с рег.№ Д-67/20.03.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-58/20.03.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Изменение на„годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г. – Докладна записка с рег.№ Д-59/21.02.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Бистро с два склада, тоалетна и кухня, ведно с Преддверие, с площ от 63.04 м2, находящо се в УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с.Хераково, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-60/20.03.2019г.

                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК е обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 01.04.2019 г. – Докладна записка с рег. № Д-61/20.03.2019г.

                                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. – Докладна записка с рег. № Д-62/20.03.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна датата на празника на село Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-63/20.03.2019г.

                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-64/20.03.2019г.

                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Именуване на улици в с.Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-65/20.03.2019г.

                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-66/20.03.2019г.

                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – малък слон гр. Божурище.

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.03.2019 г. /Понеделник/ от 17:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 8, 10.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.03.2019 г. /Понеделник/ от 16:00 ч. – водеща комисия по точки – 3, 4, 5, 9.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.03.2019 г. /Понеделник/ от 15:00 ч. – водеща комисия по точки – 2, 6, 7, 8, 10.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.03.2019 г. /Понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.03.2019 г. /Понеделник/ от 16:30 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.03.2019 г. /Понеделник/ от 16:30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2019 г.                                                             Зам. Председател на ОбС: П.П.

гр.Божурище                                                                                 /Мая Спасова/