• 25.04.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев  1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ I 000255, ПСОВ, кв. 93, улица с осови точки 140, 139, 138 и пояс за озеленяване в кв. 15 по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-88/17.04.2019г.

                                                             Докладва: Грета Станкова – Общински съветник

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски път №77246.231.165 по Кадастралната карта на с. Хераково за въздушно трасе на електропровод НН от стълб №9 от БКТП „Балин дел” до нов стълб №21 пред УПИ ХХІV-025093, кв.1, м.”Герена”, с. Хераково, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-93/17.04.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ IIобщ. за административни, делови, търговски и обслужващи дейности, жилищно строителство, хотели, заведения за хранене, паркинги и трафопост, кв. 31, гр. Божурище, общ. Божурище.– Докладна записка с рег.№ Д-95/17.04.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на част от имоти №373 и № 374, кв.47 по регулационния план на с. Храбърско, общ. Божурище (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-92/17.04.2019г.

                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на имоти №30 и №37, кв.11 по ПР на с.Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег. № Д-94/17.04.2019г.

                                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Предложение по чл. 33, ал. 1от Закон за собствеността от Ивайло Димитров Иванов – Докладна записка с рег. № Д-91/17.04.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Магазин за хранителни стоки, с площ от 44.00 м2, част от Двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ V 358, кв.39, м.Бобен, с.Хераково, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-90/17.04.2019г.

                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК е обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 08.05.2019 г. – Докладна записка с рег.№ Д-96/17.04.2019г.

                                            Докладва: Венцислав Симеонов Общински съветник

 1. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2018 година от читалищата на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-89/17.04.2019г.

                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Продължаване срока на договор за управление на „БОЖУР-ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-99/18.04.2019г.

                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – малък слон гр. Божурище.

 

  

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.04.2019 г. /Понеделник/ от 16:30 ч. – водеща комисия по точки – 7, 8, 9, 10.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.04.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.04.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 8.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.04.2019 г. /Понеделник/ от15:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.04.2019 г. /Понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.04.2019 г. /Понеделник/ от 16:00 ч.

 

 

18.04.2019 г.                                                                                    Зам. Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                                            /Иван Миланов/