• 30.05.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 С В И К В А М

 Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.05.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – Докладна записка с рег.№ Д-123/23.05.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-116/22.05.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.” – Докладна записка с рег.№ Д-115/22.05.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Даване на мандат на Кмета на община Божурище за участие в Общото събрание на „Бъдеще – 3” ООД на 25.06.2019г. – Докладна записка с рег.№ Д-117/22.05.2019г.

                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техничеста инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в ибхват полски път №58606.29.298, 58606.30.196, 58606.30.177, 58606.41.142, 58606.41.187 и имот №58606.29.222 по Кадастралната карта на с. Пролеша за въздушно трасе на електропровод НН от стълб №3 от КТП с. Пролеша до нов стълб №16 пред УПИ XI – 041079, кв. 66, с. Пролеша, общ. Божурище /имот с идентификатор 58606.41.186 по КК и КП/. – Докладна записка с рег. № Д-122/23.05.2019г.

                                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – плам за регулация /ПР/, в обхват площад, находящ се между улици с осови точки ОТ25 – ОТ26, ОТ25 – ОТ34 и ОТ34 – ОТ27 по регулационния план на с. Храбърско. – Докладна записка с рег. № Д-121/23.05.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Продължаване на улица в землището на с. Гурмазово – Докладна записка с рег.№ Д-118/22.05.2019г.

                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

кабинета на Председателя на Общински съвет – Божурище,  гр. Божурище.

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.05.2019 г. /Понеделник/ от 16:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 4.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.05.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 3, 5, 6, 7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.05.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 2.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

27.05.2019 г. /Понеделник/ от 15:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

27.05.2019 г. /Понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

27.05.2019 г. /Понеделник/ от 16:00 ч.

 

 

23.05.2019 г.                                                                         Зам. Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                                 /Иван Миланов