• 25.07.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.07.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Поставяне на скулптурна композиция в парк „Божур”, отбелязваща започване на заселването на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-162/17.07.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Одобряване проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ II 000273, индустриална и бизнес зона и озеленяване, УПИ IV000273, индустриална и бизнес зона, квартал  14, м.”Спорното”, с. Гурмазово и улица с осови точки 144, 145, 146, 147 и изработване на проект за ПУП – ПРЗ в обхват поземлен имот с идентификатор по КККР №18174.61.274 местност „Матерка” и поземлен имот с идентификатор по КККР №18174.71.701 /стар идентификатор 18174.71.12/, местност „Спорното”, с. Гурмазово, общ. Божурище.  – Докладна записка с рег.№ Д-164/17.07.2019г.                                                        

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Съгласуване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно трасе на водопровод към обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на Софийска вода” на територията на община Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-163/17.07.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Промяна в състава на Местната комисия по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове (ППЗУПГМЖСВ) – Докладна записка с рег.№ Д-165/17.07.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

кабинета на Председателя на Общински съвет – Божурище,  гр. Божурище.

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.07.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки –  4.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.07.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 2, 3.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.07.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 1.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.07.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

                                                                                                

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.07.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.07.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

 

 

18.07.2019 г.                                                                                      Зам. Председател на ОбС: П.П

гр.Божурище                                                                                            /Мая Карамфилова/