• 29.08.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.08.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – Докладна записка с рег.№ Д-201/22.08.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 1. Маломерни паралелка в СУ „ Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2019/2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-194/22.08.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

       3. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№                    Д-195/22.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи– Докладна записка с рег.№ Д-196/22.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Деница Георгиева Захариева и Ненко Стоянов Ненков върху УПИ VIIза жилищно строителство, кв. 34 по ПР на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-189/21.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Стефан Павлов Борисов върху УПИ XIVобщ., кв. 6 по регулационния план на с. Храбърско, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-190/21.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 1. Определяне на пазарна стойност към масивен трафопост „8-ми март“ и прилежащото му оборудване, находящ се в УПИ XV, кв.21 по ПР на гр.Божурище, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-191/21.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 1. Определяне на пазарна стойност на масивен трафопост „ТКЗС Храбърско“ и прилежащото оборудване – Докладна записка с рег.№ Д-192/21.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на пазарна стойност на масивен трафопост „ТКЗС Хераково“ и прилежащото оборудване – Докладна записка с рег.№ Д-193/21.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улици в кв. „Максим Горки”, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-197/22.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Поставяне на скулптурна композиция в парк „Божур”, отбелязваща започване на заселването на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-198/22.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Освобождаване на управителя на „БОЖУР – ФАРМА” ЕООД – Докладна записка с рег.№ Д-198/22.08.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище.

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.08.2019 г. /Понеделник/ от 13:30 ч. – водеща комисия по точки – 1,  3, 4, 12.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.08.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки –5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.08.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 2, 3, 4, 12.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.08.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

                                                                                                

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.08.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.08.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

22.08.2019 г.                                                                         Зам. Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                                 /Мая Карамфилова/