• 26.09.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934” – малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.09.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев   1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Ново обсъждане на Решение № 79 от Протокол № 12 от 29.08.2019г. – Докладна записка с рег.№ Д-190 – (1)/18.09.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – гр. Божурище за учебната 2019/2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-225/19.09.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Осигуряване финансова подкрепа за участие ВГ „Палави ноти“, гр.Божурище в „Детска мелодия на годината, 2019“ – Докладна записка с рег.№ Д-218/13.09.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Деница Георгиева Захариева и Ненко Стоянов Ненков върху УПИ VIIза жилищно строителство, кв. 34 по ПР на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-222/18.09.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Избор на Временно изпълняващи длъжността кметове на кметства – Докладна записка с рег.№ Д-223/19.09.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-224/19.09.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.32, местност „Шеовица”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор №18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-226/19.09.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в НЧ „Христо Ботев  1934г.”– малък салон, гр. Божурище.

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.09.2019 г. /Понеделник/ от 13:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 5, 6.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.09.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 1, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.09.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 3, 5, 6.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.09.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

                                                                                                

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.09.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.09.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

19.09.2019 г.                                                                         Зам. Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                                 /Мая Карамфилова/