• 24.10.2019
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.10.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-252/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. . Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-253/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученик до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-254/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Божурище за 2020г. – Докладна записка с рег.№ Д-255/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на собственост между Община Божурище и Тодор Георгиев Тодоров, собственик на основната част на УПИ XII 491, кв. 8 по ПР на с. Пожарево, Община Божурище– Докладна записка с рег.№ Д-247/17.10.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имоти №58606.16.9, №58606.16.10 и 58606.16.12, местност „Локви”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори №58606.16.92 и №58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-249/17.10.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имоти №18174.21.69 и №18174.21.70, местност „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори №18174.21.74 и №18174.21.108 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-250/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.32, местност „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор №18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-251/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

 1. Откриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на територията на община Божурище като делегирана от държавата дейност. – Докладна записка с рег.№ Д-256/17.10.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище.

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

21.10.2019 г. /Понеделник/ от 13:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 9.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

21.10.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 5, 6, 7, 8.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

21.10.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 9.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

21.10.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

                                                                                                

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

21.10.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

21.10.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

17.10.2019 г.                                                                         Зам. Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                                 /Мая Карамфилова/