• 28.11.2019
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.11.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в новата сграда на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на решение за продължаване работата на Общински съвет – Божурище по сега действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация до приемане на нов. – Докладна записка с рег.№ Д-286/20.11.2019г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Избор на комисия за изготвяне на проекто – Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Докладна записка с рег.№ Д-285/20.11.2019г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Избор на заместник председатели на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-284/20.11.2019г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет – Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-287/20.11.2019г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства– Докладна записка с рег.№ Д-289/21.11.2019г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Определяне на нов размер на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Божурище Докладна записка с рег.№ Д-293/21.11.2019г.

                                                 Докладва: Веселка Симова  Общински съветник

7. Разни

 

21.11.2019 г.                                                                                                        Председател на ОбС: П.П.

гр.Божурище                                                                                                      /Венцислав Симеонова/