• 31.01.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.01.2019г. /четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане бюджета на Община Божурище за 2019 година–Докладна записка с рег. № Д-8/16.01.2019г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-9/21.01.2019г.

                                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище–Докладна записка с рег.№ Д-10/21.01.2019г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Допълнение на решение №149 от 29.11.2018г. за именуване на улица в с. Хераково –Докладна записка с рег.№ Д-12/23.01.2019г.

                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

5.  Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Владимир Тодоров Макаринов и Нели Тодорова Таскова-Докладна записка с рег. № Д-14/23.01.2019г.

                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

6. Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, помещение № 7, в сграда – Битов комбинат, находяща се в УПИ ІІ-599, кв.37 по плана на гр. Божурище на Сдружение „Клуб Неронци“ – Докладна записка с рег. № Д-15/23.01.2019г.

                                                         Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

7.  Допускане  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ I 000255, ПСОВ, кв. 93, улица с осови точки 140, 139, 138 и пояс за озеленяване в кв. 15 по плана на гр. Божурище. –Докладна записка с рег.№ Д-16/23.01.2019г.

                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

8.  Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват площад, находящ се между улици с осови точки: ОТ25-ОТ26, ОТ25-ОТ34 и ОТ34-ОТ27, по регулационния план на с. Храбърско, общ.Божурище.– Докладна записка с рег.№ Д-17/23.01.2019г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода01.07.2018г. до 31.12.2018г.– Докладна записка с рег.№ Д-18/24.01.2019г.

                                            Докладва: Георги Димитров – председател на Общински съвет

  1. Приемане на Декларация на Общински съвет – Божурище против проведената продажба на общински имоти граничещи с главния път Божурище – Гурмазово, от кмета на Община Божурище г-н Георги Димов– Докладна записка с рег.№ Д-21/24.01.2019г.

                                            Докладва: Георги Димитров – председател на Общински съвет

  1. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-19/24.01.2019г.

                                                        Докладва: Венцислав Симеонов – Общински съветник

                                                                             Петрана Котупанова – Общински съветник

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934 г.”–малък слон гр. Божурище.

 

  

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.01.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки–1, 2, 3.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.01.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 4, 5, 6, 7, 8.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.01.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.01.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.01.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.01.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.

 

 

24.01.2019 г.                                                                                            Председател на ОбС:П. П.

гр. Божурище                                                                                            /Георги Димитров/