• 30.04.2020
 • 10:00

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.6а от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.)

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.04.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа онлайн  чрез платформата Zoom Meetings – връзка, при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Уведомително писмо Кмета на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-П-И-218/23.04.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Частично или пълно освобождаване от заплащане на наеми за търговски обекти – общинска собственост, засегнати от противоепидемичните мерки, въведени с извънредното положение в Република България – Докладна записка с рег.№ Д-12/23.04.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения – Бистро с два склада, тоалетна и кухня, ведно с преддверие, с обща площ 63.04 кв. м., от масивна едноетажна сграда с предназначение фитнес и бистро, със ЗП 180,50 кв. м. находяща се в УПИ VIсъвет, битови услуги, фурна и поща, кв. 4, с. Хераково, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-117/23.04.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Магазин за хранителни стоки, с площ от 44.00 кв. м., част от Двуетажна масивна сграда със ЗП 104 кв. м., и РЗП 208 кв. м. (за обществено обслужване), находяща се в УПИ V358, кв.39, м. Бобен, с. Хераково, Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-116/23.04.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Божурище за периода 2020-2025 година – Докладна записка с рег.№ Д-115/23.04.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-123/23.04.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Хераково, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-121/23.04.2020г.

                                      Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-118/23.04.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-119/24.04.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Храбърско, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-122/23.04.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

          

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат онлайн чрез платформата Zoom Meetings – връзка

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.04.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.04.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.04.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

27.04.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

27.04.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

27.04.2020г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10.

 

23.04.2020 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонова/