• 31.05.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.05.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка с рег.№ Д-151/23.05.2018г.

  1. Допълнение на Общински план за развитие на Община Божурище 2014-2020г.Докладна записка с рег.№ Д-152/23.05.2018г.
  1. Кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение “Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище”Докладна записка с рег. № Д-156/23.05.2018г.

4.ИЗМЕНЕНИЕ НАГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.”- Докладна записка с рег. № Д-155/23.05.2018г.

5.Предложение по чл. 33 от Закона за собствеността от Елена Василева Борисова, собственик на  ½ ид. част от двуетажна жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж върху в УПИ IХ358, кв. 69 по ПЗР на гр. Божурище, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-153/23.05.2018г.

6.Предложение по чл.33 от Закона за собствеността от Ленко Пенчев Динев, собственик на  масивен гараж №42 с площ от 18,80м2, самостоятелен обект от строеж „Надземни гаражи  №45, 46, 47, 42, 43, 44 със ЗП 150,77 м2“, находящ се в УПИ VIII, кв.20 по ПЗР на гр. Божурище, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-154/23.05.2018г.

7.Даване на съгласие за отдаване под наем на гараж с площ от 43 кв.м., намиращ се в сградата на Поликлиника в гр.Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-157/23.05.2018г.

  1. Именуване на улици в кв. „Максим Горки”, гр. Божурище –Докладна записка с рег.№ Д-150/23.05.2018г.
  1. Именуване на улица в с.Гурмазово –Докладна записка с рег.№ Д-149/23.05.2018г.

10.Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – ритуална зала гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.05.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки– 1, 2, 3

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.05.2018 г. /Понеделник/ от14:30 ч. – водеща комисия по точки – 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.05.2018 г. /Понеделник/ от15:00 ч.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.05.2018 г. /Понеделник/ от15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.05.2018 г. /Понеделник/ от16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.05.2018 г. /Понеделник/ от16:30 ч.

 

23.05.2018 г.                                                             Председател на ОбС: П. П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/