• 27.09.2017
  • 18:00

П О К А Н А

за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Божурище за 2016 година

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал.3 и чл. 51, ал.1 от Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Божурище, председателят на Общински съвет – Божурище организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на община Божурище за 2016 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Община Божурище до 17.00 часа на 25.09.2017 година.

Обсъждането ще се проведе на

27.09.2017 г. от 18.00 часа в ритуалната зала на НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр.Божурище

 

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет-Божурище

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад от Георги Димов – Кмет на Община Божурище

Проект на одитно становище за заверка на Годишния финансов отчет на община Божурище за 2016 г.

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на община Божурище към 31.12.2016 г.

Приложение №2 – Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

Приложение №3 – Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС

Приложение №4 – Отчет за сметките за чужди средства за 2016г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Божурище за 2016 г.

Приложение №6– Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2016г.