• 13.02.2017
  • 10:00
  • гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1

                                                                      До

                                                                          Членовете на СНЦОП „МИГ Трън – Брезник – Божурище“

 

  

П О К А Н А

Сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище” в процес на регистрация

 

Управителният съвет на сдружение “МИГ Трън – Брезник – Божурище”, в процес на регистрация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.02.2017 г. в 10.00 ч. в гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, сградата на общинската администрация, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. Одобряване на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на теритoрията на общините Трън, Брезник и Божурище;
2. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 13.02.2017г. от 12.00ч. на същото място и при същия дневен ред.