• 28.03.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.03.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа в Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Промяна в общинския бюджет за 2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-108/21.03.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  2. Опрощаване на публични вземания на 2023г. и освобождаване от ТБО за 2024г. на физически лица – Докладна записка с рег.№ Д-109/21.03.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Божурище, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Докладна записка с рег.№ Д-113/21.03.2024г. – Докладва: Веселка Симова Председател на общински съвет Божурище
  4. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – – Докладна записка с рег.№ Д-114/21.03.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  5. Именуване на улица в с. Росоман – Докладна записка с рег.№ Д-111/21.03.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  6. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”
25.03.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – водеща комисия по 1,2,3

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”
25.03.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.. – водеща комисия по 3,5

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“
25.03.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.– водеща комисия по 3,4

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”
25.03.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.– водеща комисия по 3

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”
25.03.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – водеща комисия по 3

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
25.03.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.– водеща комисия по 3

 21.03.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/