На 03.02.2017г. в заседателната зала на община Трън се проведе учредителното събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) Трън-Брезник-Божурище. МИГ-ът е юридическо лице с нестопанска цел, което ще работи в обществена полза за прилагане на подхода „Водено от общностните местно развитие /ВОМР/, като инструмент за участие на местните общности в решаване на важни социални, икономически и екологични проблеми. Основната му цел е да допринася за реализирането на местните инициативи от територията и на трите общини, водещи до развитие на селските райони. В Общото събрание, като колективен орган на сдружението, са включени представители на три сектора – публичния (в лицето на общините), частния – юридически лица и земеделски производители с регистрация и развиващи дейност на територията на една от трите общини и неправителствения сектор (НПО) – читалища, ловно-рибарски сдружения и др.  Георги Димов – кметът на община Божурище бе избран от учредителите на МИГ Трън-Брезник-Божурище за Председател на сдружението. Това не е привилегия, а отговорност, която поемаме, за да дадем още една възможност на общината и хората в нея да се развиват, използвайки т.нар. „европейски средства“.