Прием на документи по проект “ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ”

bcd93b059b8114e532623c5532b34d8dУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От 21 ноември 2016г., Община Божурище започва приема на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020

Приемането на попълнените от Вас документи, ще бъде осъществено от  назначеното за тази цел лице, в  бившата сграда на Общината, находяща се на бул. „Европа“ № 812-ри етаж в стая № 7,(сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг).

 Документите си, предавайте  в срок  от 21 ноември до 30 ноември 2016г.(включително), от 09:00 ч. до 16:00ч.,(с обедна почивка от 12:30ч. до 13:00ч.)

Резултатите на класираните кандидати, ще бъдат обявени на информационното табло в Община Божурище и на официалния сайт, в срок по разписаните  Методически указания, заложени в проекта.

Община Божурище обявява прием на документи по програма “Независим живот”

bcd93b059b8114e532623c5532b34d8d                         Оперативна програма41cadfc0e91f85c36a94d215559ceced

„Развитие на човешки ресурси”2014-2020

                                                       Проект№BG05M9OP001-2.002-0291

 

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Божурище обявява прием  на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г.

Бенефициент на проекта е Община Божурище, а продължителността  му е – 22 месеца.

Проектът цели да бъдат обхванати целевите групи: хора с увреждания и техните семейства, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи тежко болни и хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Проектът включва създаване на Център за почасово предлагане на социални и здравни услуги, включващи  85 потребители,  лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицинска сестра.

Документите и екземплярите, необходими  Ви за кандидатстване, можете да вземете от  Деловодството в сградата на Община Божурище, на адрес: бул. „ Европа“ № 85,  от 17 октомври до 7 ноември 2016г.,(включително).

Приемането на попълнените от Вас документи, ще бъде осъществено от  назначеното за тази цел лице, в  бившата сграда на Общината, находяща се на бул. „Европа“ № 81, 2-ри етаж в стая № 7,(сградата се намира на центъра на гр. Божурище, срещу общинския паркинг), в срок  от 21 ноември до 30 ноември 2016г.(включително), от 09:00 ч.– 16:00ч.

Необходими документи за кандидат – потребители на социалните услуги:

 • Заявления по образец, които можете да изтеглите и от  тук.  (задължително се попълват и двете заявления);
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, епикризи и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие).
 • Документ, удостоверяващ представителството (при наличие на такъв);
 • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за постъпване на работа – по образец, което можете да изтеглите и от тук.
 • Копие на документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

Необходими документи  за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра:

 • Заявление за постъпване на работа за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра– по образец, което можете да изтеглите от тук;
 • Копие на документ за самоличност и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

Резултатите на класираните кандидати, ще бъдат обявени на информационното табло в Община Божурище и на официалния сайт.