Е-СИГНАЛ

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация

Справка за дължимите данъци и таксиЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:

Използвайки един от двата канала можете да получите услуга, предоставяна от община Божурище, като подадете необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ И ЧРЕЗ:

ЕДИНЕН МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: 

За да използвате предоставените електронни услуги трябва да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да направите своя избор от електронните услуги, предоставяни от Община Божурище.

Необходимо е да направите следното:

 • Да изберете електронната услуга
 • Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга
 • Да подпишете заявлението с Вашия електронен подпис
 • Съхранената, попълнена и подписана форма, заедно с придружаващите я документи е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Община Божурище

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 • лично от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща такса, определена с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административното звено за обслужване в брой;
 • На гише в административното звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път
 • Чрез системата за електронни разплащания на ДАЕУ
 • Централен Виртуален ПОС терминал


КЪМ МОМЕНТА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, КОИТО СА ВПИСАНИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КАТО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ.

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ТЯХ СА:

Административни услуги “Кадастър”

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Административни услуги „Местни данъци и такси“

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Административно-технически услуги “Устройство на територията”

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Административно-технически услуги “Общинска собственост”

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Административни услуги „Селско стопанство и екология“

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Административни услуги „Социални дейности“

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии