ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017Г.

Презентация за отчет за бюджет 2017г.

Решение №107 от Протокол №12/2018-19 от 27.09.2018г. за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Божурище за 2017г.

ДОКЛАД ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017Г.

Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Божурище към 31.12.2017 г.

Приложение №2– Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Божурище към 31.12.2017 г.

Приложение №3– Отчет за поименният списък на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

Приложение №4– Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейският съюз за 2017 г.

Приложение №5– Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Божурище за 2017 г.

Приложение №17– Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година

 

===============================================================

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2017г. публикувано на 03.08.2017г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2017г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2017г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017Г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 28.02.2017г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.01.2017г.

Решение №8 от Протокол №2/2017-19 от 26.01.2017г. за приемане на бюджета за 2017г. – публикувано на 09.02.2017г.

Начален план на Бюджет 2017 – Общо

Начален план на Бюджет 2017 – Държавни дейности

План на Бюджет 2017 – Местни дейности

Начален план на Бюджет 2017 – Дофинансиране

Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Решение №9 от Протокол №2/2017-19 от 26.01.2017г. за одобряване на бюджетната прогноза 2015-2019 – публикувано на 09.02.2017г.

Бюджетна прогноза 2015-2019