БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – БОЖУРИЩЕ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27UNCR96608497658810

СПИСЪК на кодове за вид плащане за сметки 7311

Наименование на кодовете за вид плащане
Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък
44   14   00
Данък върху недвижимите имоти
44   21   00
Данък върху наследствата
44   22   00
Данък върху превозните средства
44   23   00
Такса за битови отпадъци
44   24   00
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

Туристически данък

44   25   00

44   28   00

Други данъци /пътен данък/
44   34   00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
44   37   00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
44   40   00
Приходи от наеми на имущество
44   41   00
Приходи от наеми на земя
44   42   00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
44   43   00
Приходи от лихви по срочни депозити
44   44   00
Дивидент
44   48   00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
44   49   00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
44   51   00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
44   52   00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
44   55   00
Приходи от продажби на земя
44   56   00
Приходи от концесии
44   57   00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
44   58   00
Приходи от продажба на нематериални активи
44   59   00
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети
44   65   00
Други неданъчни приходи
44   70   00
Такси за технически услуги
44   80   01
Такси за ползване на детски градини
44   80   02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44   80   03

44   80   04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и др. социални услуги
44   80   05
Такси за административни услуги
44   80   07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
44   80   08
Такси за ползване на полудневни детски градини
44   80   09
Такси за гробни места
44   80   11
Такси за ползване на общежития и други по образованието
44   80   10
Такси за притежаване на куче
44   80   13
Други общински такси
44   80   90