В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината.

При предстоящото преброяване за община Божурище ще бъдат ангажирани 36 преброителии 14 – контрольори. На всеки 10 преброители/контрольори ще бъдат ангажирани и по един резервен преброител/контрольор.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно заповед №РД-05-817/14.09.2020г. на Председателя на НСИ.

Преброителите ще са ангажирани през деня от 08:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Те ще се легитимират със служебна карта със снимка, издадена от НСИ.

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ, съгласно Указанията за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори по време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година, са както следва:

  1. Минимална възраст: Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица.
  2. Образование: Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще бъдат с предимство при подбора на кандидати.
  3. Професионален опит:Няма определен.

Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Не е препоръчително за преброители и контрольори да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

Кандидатите, участвали в предходни преброявания ще бъдат с предимство при подбора.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Образец на заявление за кандидатстване за контрольор, преброител и придружител
  2. Образец на автобиография
  3. Образец на съгласие за обработване на лични данни

Информация за обработка на лични данни, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данни в съответствие с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016г., раздел 2, чл.13

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи, както и 2 броя снимки – формат за документи,  до 30 октомври 2020 г. в Деловодството на Община Божурище, бул. Европа №85,  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.